Allting börjar med dig!

sharejustice

En medmänsklig tankesmedja

Grundläggande om människans psykologi

 

Vad längtar du efter i bemötande från andra? Hur vill du ha runt dig i ditt liv? Vad vill du känna när du vaknar på morgonen?

 

De första 4 åren i vårt liv lär vi oss mest och präglingar sätter sig i grunden tidigt. Vi vet alla att våra upplevelser och erfarenheter sätter djupast avtryck. Om vi ser hur inlärning sker idag, prioriteras teori utifrån andra källor än oss själva, som godkänd kunskap. Vore det inte bättre att anpassa inlärning så att varje människa får behålla sin unikitet och växa med en hög självkänsla? En dagstidning har haft temat "Vi gillar olika" som en del att medverka till tolerans och integration. Syftet är gott men spricker på att definitionen av det olika saknas. En motsats är att vi gillar lika också, men båda delar måste förstärkas med "i det goda" för att bli hållbart.

 

Vid undersökningar visar det sig att alla människor i stora drag uppskattar samma beteenden och skyr samma negativa beteenden. Bortom kön, roller, kultur, religion, ålder och annat finns en plats där samverkan och integration kan ske. I all enkelhet baseras detta på att skilja på person och beteenden samt att skapa jämlikhet genom att erbjuda samma rättigheter och skyldigheter. Den psykologiska mänskliga kunskapen måste adderas till politiken, för att den ska lyckas. Utveckling bygger på samspel, jämlikhet och samsyn i de goda värdena. Relationer är som ett batteri med 2 poler, där båda måste vara aktiva för att energin ska bli verksam.

 

Den enda hållbara lösningen för en mänsklig politik är att arbeta med att integrera goda värden, ansvar och jämlikhet på alla områden i vårt samhälle. Vem äger och har ansvar i ditt liv. Vi kan börja där för att skapa en hållbar process till ett samhälle och värld där alla är med.

Innanför och vad det ger

Vad har du för känsla när du befinner dig i samvaro med människor, där trygghet och lyhördhet finns? Vad är det som skapar denna känsla? Grunden torde vara både en respekt för varandra och en vilja att tillsammans skapa det goda. Vad händer i gruppen om EN människa börjar leva rövare? Ska denna få styra tillståndet eller är det en självklarhet att bevaka och bevara det goda? ”Var och en i en grupp har ansvar för hur gruppen mår” Detta innebär att varje människa har både ett eget ansvar och möjlighet. För att detta ska kunna ske, måste både kunskap och insikt finnas hos var och en. Att lägga över ansvaret för det goda tillståndet till andra, lämnar också över makt till andra över det egna livet och slår sönder allt som handlar om jämlikhet.

 

Utanförskap och dess reaktioner

Vad är utanförskap? I det lilla kan det vara hon som inte får vara med bland de andra barnen. Hon som är rädd och känner sig värdelös. Vad behöver hon för att känna sig delaktig? Främst att bli inbjuden men också hjälp att lyftas ur sin självsyn. I det stora ser vi segregation mellan olika grupper. Det finns rika och fattiga, olika kulturer och religioner, vuxna och unga.

 

Balansen i innanförskap handlar om varje individs förmåga att bära sin del i gruppen, likt pelare som tillsammans bär bron eller syftet. För att innanförskap ska lyckas, måste klara värdegrunder och spelregler sättas. Där ska alla inblandade ha en inbjudan att vara delaktiga i det goda, men inte rätt att förstöra det goda. Varje människas insikt om vad hon längtar efter i tillstånd och beteenden och utifrån det förstå att dela detta med andra, skapar också innanförskap. Den som ändå vill stå utanför ska ha den rätten. Men i den rätten finns inte rättigheter att förstöra det goda, men dörren ska alltid vara öppen att kliva in och delta.

 

Utanförskap kan i mångt och mycket både vara ett självval samt ett konkret faktum där människor inte får vara delaktiga. Oavsett anledning är tillståndet fel och orsakar konflikter och frustration. Ingen blir hjälpt av att kallas för ”svag grupp” eller ”lilla människa”. Detta är kränkande och får människor att hålla sig fast i en liten bild. Redan 1947 skrev FN in om ”Människors lika värde”.

 

Det finns mycket budskap om jämlikhet mellan människor, kön, grupper och åldrar, men i praktisk handling saknas den psykologiska kunskapen om VAD och HUR detta kan och ska upplösas.

Denna kunskap finns och behöver tillföras politiken för ett jämställt samhälle i en verklig demokrati.

OneWeb 2012 © Copyright